Nationale carriere check
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

De keuze om van baan te veranderen is niet altijd vrijwillig, bijvoorbeeld bij reorganisatie, ontslag of veranderde leefomstandigheden. Bij outplacement is er overeenstemming tussen de werkgever en werknemer over het zoeken naar een baan elders, ín of buiten de eigen organisatie. Soms is daar een emotionele periode aan vooraf gegaan. Voordat een stap naar de volgende baan wordt gemaakt, is daarom verwerking en begeleiding van het verlies nodig.Net als bij heroriëntatie dient opnieuw gekeken te worden naar zichzelf: wie ben ik nu, wat kan ik nu, wat wil ik nu (en op langere termijn). Dat vraagt om inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de verstandelijke capaciteiten, interesses en persoonskenmerken. Op grond daarvan kan bewust gekozen worden voor dezelfde of juist andere taken, functies en werkomgeving.

Het beoogde resultaat van een outplacementtraject is altijd “een passende oplossing”. Dat is soms een ander dienstverband, soms een eigen bedrijf, soms andere activiteiten dan een baan, maar in alle gevallen naar tevredenheid van de partijen.

 Werkwijze outplacement

In het eerste gesprek wordt de vraagstelling onderzocht van de kandidaat en/of de opdrachtgever (de werkgever). In een plan van aanpak wordt beschreven op welke manier en in welk tijdsbestek de geformuleerde doelstelling bereikt moet worden. Ook wordt vermeld óf en hoe (tussentijds) gerapporteerd wordt. Naast de ingrediënten van het heroriëntatieprogramma is er meestal veel aandacht voor praktische vaardigheden: constructief analyseren (positief labelen), communicatieve vaardigheden zoals spreken en schrijven (zichzelf presenteren), social talk, gesprekstechnieken, sollicitatievaardigheden.

In het algemeen komen vele andere aspecten aan de orde die in de volgende, gewenste functie van belang zijn, bijvoorbeeld betreffende leiding geven. Het outplacementprogramma bevat counsellinggesprekken, informatieoverdracht, hulp bij besluitvorming, feedback, indien gewenst het gebruik van tests, assessments (toetsing van praktische vaardigheden) en persoonlijkheidsvragenlijsten.


Outplacement wordt vaak ingezet bij reorganisaties of individueel ontslag

In sommige gevallen – bij een meer radicale verandering – is het nodig dat de medewerker zich om- of bijschoolt, relevante werkervaring opdoet middels stage of werkervaringsplaats. Daar dienen bij de start van het outplacementprogramma goede afspraken over te worden gemaakt. Na de start in een nieuwe functie gaat de begeleiding bij wijze van ‘nazorg’ (al naargelang de behoefte) voort.

https://www.outplacementbureau.nl